TOTALNA WYPRZEDAŻ! 20% RABATU NA WSZYSTKO I DARMOWA DOSTAWA!

TYLKO DO WTORKU 16.04.2024.

KOD: TOTALSALE 

Konkurs

KONKURS❗❗❗

Lubicie prezenty?✨
Już wkrótce Dzień Kobiet - z tej okazji mamy dla Was konkurs i fantastyczne nagrody! ☕

➡ Aby je zdobyć wystarczy odpowiedzieć na pytanie:
Jaki prezent z naszej oferty chciałabyś otrzymać i dlaczego?

Pełną ofertę naszych produktów znajdziecie na naszej stronie https://obt-online.com

Odpowiedź nie może przekroczyć 400 znaków. Autorzy najbardziej kreatywnych odpowiedzi otrzymają nagrody!

Do wygrania:
I miejsce
- Kawiarka Bialetti Fiammetta Fluo Fragola 3tz Czerwona
https://obt-online.com/…/kawiarka-bialetti-kawiarka-bialett…

II miejsce – Świeca perfumowana - werbena, cytryny z Amalfi 
https://obt-online.com/…/swieca-perfumowana-werbena-cytryny…

III miejsce – Herbata Althaus Pyra Pack - Grun Matinee
https://obt-online.com/herbata-althaus-pyra-pack-tea-grun-m…


➡Konkurs trwa do 8 marca 2019, do godziny 23:59.

Regulamin konkursu 

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest only beautiful things Katarzyna Kulesza, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ul. Giełdowej 4c/82, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
3. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z nim, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, kuzynostwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora.
6. Konkurs trwa od dnia 22.02.2019 roku od momentu opublikowania postu konkursowego do dnia 08.03.2019 roku do godziny 23:59. Informacje związane z konkursem przekazywane będą m.in. przy użyciu portalu społecznościowego Facebook pod adresem https://www.facebook.com/onlybeautifulthings
7. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani organizowany przez Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Limited.
§ 2
Zasady Konkursu
1. Na fanpage’u OBT https://www.facebook.com/onlybeautifulthings zostanie opublikowany post konkursowy zawierający grafikę oznaczoną jako konkursowa, w którym uczestnicy muszą odpowiedzieć na pytanie: “Jaki prezent z naszej oferty chciałabyś otrzymać i dlaczego?”. Odpowiedź nie może przekroczyć 400 znaków.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może zostać osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia, o której mowa w §1 ust. 3 Regulaminu, która w okresie trwania Konkursu odpowiedziała w komentarzu pod postem konkursowym na określone zadanie konkursowe.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odpowiedzieć na pytanie:
Jaki prezent z naszej oferty chciałabyś otrzymać i dlaczego? Odpowiedź nie może przekroczyć 400 znaków i musi zostać umieszczona w komentarzu pod wpisem konkursowym na stronie (fanpage) OBT https://www.facebook.com/onlybeautifulthings
4. Odpowiedź konkursowa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinna być kreatywna (twórcza) oraz poprawna językowo (gramatycznie i ortograficznie). Pod uwagę będą brane tylko komentarze bezpośrednio związane z konkursem.
5. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, którego pełna treść dostępna jest pod linkiem w poście konkursowym oraz w siedzibie Organizatora. Wzięcie udziału w konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.
6. Uczestnik może wielokrotnie napisać komentarz, ale tylko raz może zdobyć jedną nagrodę w konkursie.
7. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać unieważnione przez Organizatora Konkursu.
8. Komentarze, które są obraźliwe, niezwiązane z tematem, przekleństwa i różnego rodzaju komentarze uznane za spam, włącznie z reklamą innych produktów, mogą zostać natychmiast usunięte i nie będą brane pod uwagę w konkursie.
9. Zwycięzcami Konkursu (dalej zwanymi „Zwycięzcami”) zostanie trójka osób, które prawidłowo wykonają zadanie konkursowe.
10. Zwycięzcę Konkursu wybiera jury konkursowe.
11. Ocenie w konkursie podlegać będzie całościowy komentarz.
12. Zwycięzca będzie wyłoniony na podstawie niezależnej, kolegialnej decyzji Jury, wydanej nie później niż 14 dni roboczych po dacie zakończenia konkursu. Decyzja będzie podana w osobnym poście na fanpage OBT https://www.facebook.com/onlybeautifulthings, w której organizator poprosi zwycięzców o kontakt w wiadomości prywatnej.
13. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia wybranych Uczestników o wysłanie skanu dowodu osobistego, który będzie służył weryfikacji przy wysyłce nagrody.
§ 3
Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są:
I miejsce - Kawiarka Bialetti Fiammetta Fluo Fragola 3tz Czerwona
II miejsce – Świeca perfumowana - werbena, cytryny z Amalfi
III miejsce – Herbata Althaus Pyra Pack - Grun Matinee
2. Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi w wiadomości prywatnej na fanpage’u OBT https://www.facebook.com/onlybeautifulthings w ciągu 7 dni roboczych od daty opublikowania informacji o przyznaniu Nagrody, zawierającej informacje o danych zwycięzcy (imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu). Nie wysłanie wiadomości z danymi adresowymi, lub wysłanie niepełnych danych w terminie 7 dni roboczych od dnia publikacji wyników konkursu skutkuje utratą prawa do Nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) podania danych po upływie wyznaczonego terminu,
b) podania błędnych danych adresowych,
c) nieprzyjęcia wysłanej paczki w terminie.
4. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
6. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
7. Nagrody zostaną wysłane w terminie 14 dni roboczych od przesłania kompletnych danych przez zwycięzców.
§ 4
Dane Uczestników
1. Uczestnik, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na stronie internetowej https://obt-online.com/ oraz https://www.facebook.com/onlybeautifulthings
2. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000.).na zasadach opisanych w Regulaminie.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest only beautiful things Katarzyna Kulesza, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ul. Giełdowej 4c/82. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000.).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
§ 5
Ograniczenie roszczeń
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której zgłoszenie w Konkursie zostanie wysłane za pośrednictwem maila przez osoby nieuprawnione. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie osoba podająca dane.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
§ 6
Reklamacje
1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z uczestnictwem w Konkursie. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres shop@obt-online.com, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja konkurs FB” albo w formie pisemnej na adres Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamację można wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.
2. Wszelką korespondencję związaną z Regulaminem i Konkursem należy kierować pisemnie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres.
3. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl